Zapytanie ofertowe 2/2022 – Dostawa tokarki CNC oraz frezarki CNC

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zadanie pn. „Dostawa tokarki CNC oraz frezarki CNC dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim” realizowane w ramach projektu ,,Doposażenie pracowni mechaniczno-mechatronicznych w Zespole Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim”

Zamawiający:                  
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego         
ul. Żwirki i Wigury 2, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tokarki CNC oraz frezarki CNC dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim w ramach projektu ,,Doposażenie pracowni mechaniczno-mechatronicznych w Zespole Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim”.
Szczegółowa specyfikacja sprzętu znajduje się w załączniku do zapytania.

Termin realizacji zamówienia:  28.10.2022 r.

Istotne warunki zamówienia:
1. Kryterium oceny: najniższa cena
Ocena punktowa zostanie dokonana według poniższego wzoru

                                 Oferta najtańsza

Ocena punktowa  =   ——————–      x 80 punktów

                                   Oferta badana

2. Kryterium gwarancji: czas trwania gwarancji 
Ocena punktowa zostanie dokonana według poniższego wzoru:              

                                                      Okres gwarancji badanej oferty

Ocena punktowa  =   ——————————————————————–   x 20 punktów

                                   Najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert

3. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.
4. Podana w ofercie cena musi obejmować koszty wykonania usługi wynikającej z niniejszego zapytania, podatek VAT oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku).
7. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, jeżeli wymaga tego interes publiczny. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w już złożonych ofertach.   
8. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
9. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
10. Oferta winna być sporządzona na podstawie załączonego opisu zamówienia.

Sposób przygotowania oferty:                
Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,      
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski 
Dostawa tokarki CNC oraz frezarki CNC dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim” realizowana w ramach projektu ,,Doposażenie pracowni mechaniczno-mechatronicznych w Zespole Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim”

Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 25.08.2022 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski
lub przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres:
Zespół Szkół Technicznychim. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Termin otwarcia ofert:                   
25.08.2022 godz. 10.30, gabinet dyrektora, ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Termin ważności oferty:
30 dni od dnia otwarcia ofert

Załączniki:
– Opis przedmiotu zamówienia
– Formularz oferty

  1. W związku Ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
    na Ukrainę oraz służących obronie bezpieczeństwa narodowego załączono zaktualizowany Formularz oferty.

Grodzisk Wielkopolski, 18.08.2022 r.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2022

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert na zadanie pn. „Dostawa tokarki CNC oraz frezarki CNC dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim” nie wybrano wykonawcy zamówienia.

Wszystkie złożone oferty  przekraczały planowane środki finansowe przeznaczone na realizację zadania.

Grodzisk Wielkopolski, 26.08.2022 r.