Zapytanie ofertowe 2/2020 – Malowanie korytarzy i klatek schodowych Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) oraz art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zadanie pn. „Malowanie korytarzy i klatek schodowych Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim”

Zamawiający:                   
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Żwirki i Wigury 2, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Przedmiotem zamówienia  jest malowanie korytarzy i klatek schodowych mieszczących się w budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim przy ulicy Żwirki i Wigury 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do zapytania.

Termin realizacji zamówienia : 31.08.2020 r.

Istotne warunki zamówienia:
1. Kryterium oceny: najniższa cena.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oferta zawierająca najniższą cenę będzie ofertą najkorzystniejszą i otrzyma najwyższą ilość punktów, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według następującego wyliczenia:
                                  Oferta najtańsza
Ocena punktowa  =   ——————–      x 100 punktów
                                   Oferta badana
2. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu zamówienia  w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.
3. Podana w ofercie cena musi obejmować koszty wykonania usługi wynikającej z niniejszego zapytania, podatek VAT oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku).
6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, jeżeli wymaga tego interes publiczny. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w już złożonych ofertach.
7. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
8. Oferta winna być sporządzona na podstawie załączonego opisu zamówienia.

Sposób przygotowania oferty:       
Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:
Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Malowanie korytarzy i klatek schodowych
 Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wielkopolskim

Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 30.07.2020 r. do godziny 12.00
w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski
lub przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres:
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Termin otwarcia ofert:                   
30.07.2020 godz. 12.30, gabinet dyrektora,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Termin ważności oferty:
14 dni od dnia otwarcia ofert.

Grodzisk Wlkp., dnia 23.07.2020 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2/2020

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert na zadanie pn. „ Malowanie korytarzy i klatek schodowych Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim ”  wybrano najkorzystniejszą ofertę, która została złożona przez Zakład Malarsko-Tapeciarski Kasperski Stanisław, ul. Kasztanowa 104, 64-234 Bucz

Wartość zamówienia – 95 940 zł brutto.

Grodzisk Wielkopolski, 03.08.2020 r.