Zapytanie ofertowe 1/2023

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zadanie pn. „Kursy dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim realizowane w ramach projektu Grodziska fabryka umiejętności zawodowych”

Zamawiający:                   
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego          
ul. Żwirki i Wigury 2, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim w ramach projektu Grodziska fabryka umiejętności zawodowych. Szczegółowa specyfikacja szkoleń znajduje się w załączniku do zapytania.

Termin realizacji zamówienia:  30.04.2023

Istotne warunki zamówienia:
1. Kryterium oceny: najniższa cena. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oferta zawierająca najniższą cenę będzie ofertą najkorzystniejszą i otrzyma najwyższą ilość punktów,
a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według następującego wyliczenia:

                                 Oferta najtańsza

Ocena punktowa  =   ——————–      x 100 punktów’

                                   Oferta badana

2. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia (kursu)  w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.

3. Podana w ofercie cena musi obejmować koszty wykonania usługi wynikającej z niniejszego zapytania, podatek VAT oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym także koszty egzaminu, materiałów dydaktycznych.

4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku).

6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, jeżeli wymaga tego interes publiczny. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w już złożonych ofertach.    

7. Dopuszcza się możliwość składania oferty na jedno lub kilka kursów. objętych niniejszym zamówieniem. W przypadku oferty na kilka kursów każdy z nich musi mieć wyszczególnioną cenę.

8. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

9. Oferta winna być sporządzona na podstawie załączonego opisu zamówienia.

Sposób przygotowania oferty:                 
Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,       
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski  
„Kursy dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim realizowane w ramach projektu Grodziska fabryka umiejętności zawodowych”        

Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 09.02.2023 r. do godziny 10.00
w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski
lub
przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres: Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Termin otwarcia ofert:                    
09.02.2023 godz. 10.30, biuro kadr (naprzeciw świetlic), ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Termin ważności oferty: 
30 dni od dnia otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/2023

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert na zadanie pn. „Kursy dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim realizowane w ramach projektu „Grodziska fabryka umiejętności zawodowych”  wybrano najkorzystniejsze oferty:

a) Kurs operatora drona – brak złożonych w terminie ofert

b) Kurs energetyczny – złożono 3 oferty, które spełniały wszystkie wymagania formalne. Najkorzystniejsza oferta złożona została przez Centrum Szkoleń Mechatroniczych PNEUMATICS mgr inż. Łukasz Włodarczak – wartość zamówienia 14300,00 zł brutto

c) Kurs operatora wózków widłowych – złożono 5 ofert, z czego 4 oferty spełniały wszystkie wymagania formalne. Najkorzystniejsza oferta złożona została przez „Poznańskie Centrum Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o., ul. Człuchowska12; 60-434 Poznań” – wartość zamówienia 18500,00 zł brutto

Grodzisk Wielkopolski, 14.02.2023 r.