UWAGA !!! Zmiany dotyczące organizacji praktycznej nauki zawodu (w tym zajęć praktycznych dla młodocianych pracowników) w okresie 29.03.2021 r. – 11.04.2021 r.

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii wprowadzone zostają czasowe ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje na stronie MEiN.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Link do Rozporządzenia:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345102/katalog/12775344#12775344

Szczegółowe informacje znajdują się w Uzasadnieniu do Rozporządzenia.