OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO

I. Nazwa i siedziba jednostki
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065  Grodzisk Wielkopolski, tel. 61 44 45 401

II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową o godz. 11.00 w dniu 23 maja 2023 r.

III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego   
Maszyny można obejrzeć w godzinach 9.00-14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu
pod nr tel. 61 10 24 698, w następującej lokalizacji:
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065  Grodzisk Wielkopolski

IV. Rodzaj i typ sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego        

A. Stębnówka Siruba L818F-M1
– Zasilanie 400 V
Cena wywoławcza: 900,00 zł

B. Stębnówka Willcox WG-5550N
– Zasilanie 400 V
Cena wywoławcza: 650,00 zł

C. Guzikarka taking TK-373
– Zasilanie 400 V
Cena wywoławcza: 1 400,00 zł

D. Maszyna do szycia VEB ONK 135/2-M3/300 Altin
– Rok produkcji 1989 r.
– Urządzenie przez dłuższy czas nieużywane
Cena wywoławcza: 200,00 zł

E. Stębnówka Siruba L818F-M1
– Zasilanie 400 V
Cena wywoławcza: 900,00 zł

F. Guzikarka taking TK-373
– Zasilanie 400 V
Cena wywoławcza: 1 400,00 zł

G. Dziurkarka odzieżowa PFAFF
Cena wywoławcza: 2 300,00 zł

H. Stębnówka Juki DDL-8700
Cena wywoławcza: 1 100,00 zł

I. Dziurkarka odzieżowa ECLS SE200-S
Cena wywoławcza: 12 900,00 zŁ

J. Stębnówka Willcox WG-5550N
– Zasilanie 400 V
Cena wywoławcza: 800,00 zł

K. Stębnówka Juki DDL-8700
Cena wywoławcza: 1100,00 zł

L. Maszyna szwalnicza – Owerlok Siruba 737F
Cena wywoławcza: 800,00 zł

M. Stębnówka Juki DDL-8700
Cena wywoławcza: 1 100,00 zł

N. Stębnówka Juki DDL-8700
Cena wywoławcza: 1 100,00 zł

O. Maszyna szwalnicza – Owerlok Siruba 737 F
– Wymaga naprawy osłony na pas podpięcia – pedał podnoszenia stopki oraz poprawienia pedału szycia
Cena wywoławcza: 700,00 zł

P. Maszyna szwalnicza – Owerlok Siruba 737 F
Cena wywoławcza: 800,00 zł

Q. Zmywarka Lozamet ZK 05.5
Cena wywoławcza: 1600,00 zł

V. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia

Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej wraz z dopiskiem nazwy składnika majątku wraz z literą oznaczającą dany sprzęt w wykazie przedstawionym powyżej (np. wadium – Stębnówki Siruba L818F-M1 – 1A) w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 22.05.2023 r.
do godziny 15.00 na rachunek bankowy organizatora przetargu w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim nr konta: 83 9063 0008 0000 0000 0071 0003. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków na wskazany wyżej rachunek bankowy.
W przypadku złożenia przez tego samego oferenta oferty na więcej niż jedną maszynę, należy dokonać osobnych wpłat wadium na każdą konkretną maszynę.

VI. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy
 2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 4. dowód wniesienia wadium,
 5. parafowany wzór umowy sprzedaży.

Wzór formularza ofertowego oraz umowy do pobrania na stronie szkoły.

VII. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca

Ofertę należy złożyć w godzinach 7.30-15.00, nie później niż do dnia 23.05.2023 r. do godz. 9.00 osobiście w sekretariacie szkoły pod adresem ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski lub też wysłać na adres szkoły (decyduje data wpłynięcia do sekretariatu). Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg publiczny na sprzedaż składników rzeczowych środków ruchomych – … (litera oznaczającą dany sprzęt w wykazie przedstawionym powyżej)”. Termin związania ofertą organizator określa na 30 dni.

VIII. Inne informacje:

 1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawa zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
 2. Przystąpienie do przetargu oznacza, że oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu, a w przypadku nabycia przedmiotu, na który złożył ofertę, nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego przedmiotu.
 3. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na dany przedmiot przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.
 5. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
 6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 10 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 7. Wadium złożone przez nabywcę ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.
 8. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 9. Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami postępowania.
 10. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
  -została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
  -nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 11. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
 12. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na dany składnik rzeczowy majątku ruchomego, pomiędzy oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.
 13. O terminie ewentualnej aukcji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku gdy byli obecni przy otwarciu ofert, ustnie podczas otwarcia.
 14. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia niższej ceny w przypadku aukcji.

IX. Termin zawarcia umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.
 2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez organizatora, nie później niż w ciągu 10 dni.
 3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie własność składników rzeczowych środków ruchomych do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.
 5. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu ponosi w całości Kupujący.

Grodzisk Wielkopolski, 08.05.2023 r.

——————————————————————————————————————————————————————————————————-
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU PUBLICZNEGO NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Na ogłoszenie o przetargu publicznego na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego w określonym terminie wpłynęły następujące oferty:  
   
A. Stębnówka Siruba L818F-M1
Nie wpłynęła żadna oferta.
B. Stębnówka Willcox WG-5550N
Nie wpłynęła żadna oferta.
C. Guzikarka taking TK-373
Nie wpłynęła żadna oferta.
D. Maszyna do szycia VEB ONK 135/2-M3/300 Altin
Nie wpłynęła żadna oferta.
E. Stębnówka Siruba L818F-M1
Nie wpłynęła żadna oferta.
F. Guzikarka taking TK-373
Nie wpłynęła żadna oferta.
G. Dziurkarka odzieżowa PFAFF
Nie wpłynęła żadna oferta.
H. Stębnówka Juki DDL-8700
Nie wpłynęła żadna oferta.
I. Dziurkarka odzieżowa ECLS SE200-S
Nie wpłynęła żadna oferta.
J. Stębnówka Willcox WG-5550N
Nie wpłynęła żadna oferta.
K. Stębnówka Juki DDL-8700
Nie wpłynęła żadna oferta.
L. Maszyna szwalnicza – Owerlok Siruba 737F
Nie wpłynęła żadna oferta.
M. Stębnówka Juki DDL-8700
Nie wpłynęła żadna oferta.
N. Stębnówka Juki DDL-8700
Nie wpłynęła żadna oferta.
O. Maszyna szwalnicza – Owerlok Siruba 737 F
Nie wpłynęła żadna oferta.
P. Maszyna szwalnicza – Owerlok Siruba 737 F
Wpłynęła 1 oferta. Nabywcą została p. Marzena.
Q. Zmywarka Lozamet ZK 05.5
Nie wpłynęła żadna oferta.

Wszystkim podmiotom, które złożyły oferty dziękujemy za zainteresowanie.

Grodzisk Wlkp., 23.05.2023 r.