Zapytanie ofertowe 7/2022 – dostawa kuchenek elektrycznych

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zadanie pn. „Dostawa kuchenek elektrycznych”

Zamawiający:                   
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego          
ul. Żwirki i Wigury 2, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kuchenek elektrycznych dla Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Szczegółowa specyfikacja sprzętu: Rodzaj płyty: elektryczna ceramiczna; Rodzaj piekarnika: elektryczny; Szerokość: 60 cm; Ilość pul grzewczych: 4; Funkcje piekarnika: termoobieg; Klasa efektywność energetycznej: A; Okres gwarancyjny: 2 lata; Stan techniczny: nowe; Ilość: 8 jednakowych sztuk

Termin realizacji zamówienia:   21.10.2022

Istotne warunki zamówienia:

1. Kryterium oceny: najniższa cena. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oferta zawierająca najniższą cenę będzie ofertą najkorzystniejszą i otrzyma najwyższą ilość punktów,
a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według następującego wyliczenia:

                                 Oferta najtańsza

Ocena punktowa  =   ——————–      x 100 punktów’

                                   Oferta badana

2. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia  w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.

3. Podana w ofercie cena musi obejmować koszty wykonania usługi wynikającej z niniejszego zapytania, podatek VAT oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku).

6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, jeżeli wymaga tego interes publiczny. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w już złożonych ofertach.    

7. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

8. Oferta winna być sporządzona na podstawie załączonego opisu zamówienia.

Sposób przygotowania oferty:                 
Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,       
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski  
„Dostawa kuchenek elektrycznych”        

Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 10.10.2022 r. do godziny 10.00
w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski
lub
przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres: Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Termin otwarcia ofert:                    
10.10.2022 godz. 11.00, biuro kadr (naprzeciw świetlic), ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Termin ważności oferty: 
30 dni od dnia otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 7/2022

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert na zadanie pn. „Dostawa kuchenek elektrycznych” rozpatrywane były 3 oferty i wybrano najkorzystniejszą z nich. Zamówienie udzielone zostało firmie EURO-NET sp. z o.o., ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa – wartość zamówienia 11 592,00 zł brutto.

Grodzisk Wielkopolski, 25.10.2022 r.