Zapytanie ofertowe 5/2022 – Dostawa sprzętu mechatronicznego i dronów

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zadanie pn. „Dostawa sprzętu mechatronicznego dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim” realizowana w ramach projektu ,,Doposażenie pracowni mechaniczno-mechatronicznych w Zespole Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim”

Zamawiający:                  
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego         
ul. Żwirki i Wigury 2, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu mechatronicznego dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim w ramach projektu ,,Doposażenie pracowni mechaniczno-mechatronicznych w Zespole Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim”.
Szczegółowa specyfikacja sprzętu znajduje się w załączniku do zapytania.

Termin realizacji zamówienia:  30.09.2022 r.

Istotne warunki zamówienia:
1. Kryterium oceny: najniższa cena
Ocena punktowa zostanie dokonana według poniższego wzoru

                                 Oferta najtańsza

Ocena punktowa  =   ——————–      x 80 punktów

                                   Oferta badana

2. Kryterium gwarancji: czas trwania gwarancji   
Ocena punktowa zostanie dokonana według poniższego wzoru:  

                                                      Okres gwarancji badanej oferty

Ocena punktowa  =   ——————————————————————–   x 20 punktów

                                   Najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert   

2. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.
3. Podana w ofercie cena musi obejmować koszty wykonania usługi wynikającej z niniejszego zapytania, podatek VAT oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku).
6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, jeżeli wymaga tego interes publiczny. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w już złożonych ofertach.   
7. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta może dotyczyć część I (wyłącznie sprzęt mechatroniczny) lub część II (wyłącznie drony) lub części I i II (sprzęt mechatroniczny oraz drony).
8. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
9. Oferta winna być sporządzona na podstawie załączonego opisu zamówienia.

Sposób przygotowania oferty:                
Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,      
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski 
Dostawa sprzętu mechatronicznego dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim realizowana w ramach projektu ,,Doposażenie pracowni mechaniczno-mechatronicznych w Zespole Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim”

Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 26.08.2022 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski lub przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres: Zespół Szkół Technicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Termin otwarcia ofert:                   
26.08.2022 godz. 10.30, gabinet dyrektora, ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Termin ważności oferty:
30 dni od dnia otwarcia ofert

Załączniki:
– Opis przedmiotu zamówienia
– Formularz oferty

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

ROZTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/2022

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert na zadanie pn. „Dostawa sprzętu mechatronicznego i dronów” dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim realizowany w ramach projektu ,,Doposażenie pracowni mechaniczno-mechatronicznych w Zespole Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim” wpłynęła 1 oferta spełniająca wszystkie wymagania.

I CZĘŚĆ ZAPYTANIA – dostawa sprzętu mechatronicznego
Najkorzystniejsza i spełniająca wszystkie wymagania formalne była oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe  „Micro” M. Kowalski, Z. Kowalska spółka cywilna, ul. Kossaka 12, 48-385 Otmuchów – wartość zamówienia : 106 591,80 zł brutto.

II CZĘŚĆ ZAPYTANIA – dostawa dronów
Nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym nie wybrano Wykonawcy tej części zapytania.

Grodzisk Wielkopolski, 05.09.2022 r.