Zapytanie ofertowe 5/2021 – Dostawa plotera frezującego

Na podstawie  art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zadanie pn. „Dostawa  plotera frezującego do Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim”

Zamawiający:                    
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego      
ul. Żwirki i Wigury 2, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Przedmiotem zamówienia  jest dostawa  plotera frezującego do Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim.    
Szczegółowa specyfikacja sprzętu znajduje się w załączniku do zapytania.

Termin realizacji zamówienia:       
29.10.2021 r. 

Istotne warunki zamówienia:         
1. Kryterium oceny: najniższa cena.
Ocena punktowa zostanie dokonana według poniższego wzoru:

                                 Oferta najtańsza

Ocena punktowa  =   ——————–   x 70 punktów

                                   Oferta badana   

2. Kryterium jakości: Punkty za Kryterium jakości zostaną przyznane na podstawie przedstawionych w ofercie parametrów wrzeciona i obszaru roboczego, zgodnie z poniższym:    
a) parametry wrzeciona:       
– parametry wrzeciona równe parametrom określonym w Opisie przedmiotu zamówienia – 4 pkt.
– parametry wrzeciona wyższe niż parametry określone w Opisie przedmiotu zamówienia – 8 pkt.

Ocena punktowa zostanie dokonana według poniższego wzoru:


                                Liczba punktów przyznanych badanej ofercie

Ocena punktowa  =   ——————————————————–      x 10 punktów

                                      Najwyższa punktacja osiągnięta dla tego        
                                          kryterium spośród złożonych ofert

b) parametry obszaru roboczego:     
– parametry obszaru roboczego równe parametrom określonym w Opisie przedmiotu zamówienia – 4 pkt.  
– parametry obszaru roboczego wyższe niż parametry określone w Opisie przedmiotu zamówienia – 8 pkt.  

Ocena punktowa zostanie dokonana według poniższego wzoru:


                                Liczba punktów przyznanych badanej ofercie

Ocena punktowa  =   ——————————————————–      x 10 punktów

                                      Najwyższa punktacja osiągnięta dla tego        
                                          kryterium spośród złożonych ofert

3. Warunki gwarancji: czas trwania gwarancji:      
Ocena punktowa zostanie dokonana według poniższego wzoru:   

                                                      Okres gwarancji badanej oferty

Ocena punktowa  =   ——————————————————————–   x 10 punktów

                                   Najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert      

2. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu zamówienia 
w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.

3. Podana w ofercie cena musi obejmować koszty wykonania usługi wynikającej z niniejszego zapytania, podatek VAT oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku).

6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, jeżeli wymaga tego interes publiczny. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w już złożonych ofertach.

7. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

8. Oferta winna być sporządzona na podstawie załączonego opisu zamówienia.

Sposób przygotowania oferty:        
Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski
„Dostawa plotera frezującego do Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim”

Miejsce i termin złożenia ofert:     
Ofertę należy złożyć do dnia 11.08.2021 r. do godziny 10.00       
w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, 
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

lub przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres: Zespół Szkół Technicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Termin otwarcia ofert:                   
11.08.2021 r. godz. 10.30, gabinet dyrektora,         
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Termin ważności oferty:     
30 dni od dnia otwarcia ofert.

Grodzisk Wlkp., dnia 02.08.2021 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 5/2021

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert na „Dostawę plotera frezującego do Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim”  nie wybrano wykonawcy zamówienia. Wpłynęła jedna oferta, która przewyższa planowane środki przeznaczone na realizację zamówienia.

Grodzisk Wielkopolski, 12.08.2021 r.