Zapytanie ofertowe 4/2022 – sprzęt budowlany

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zadanie pn. „Dostawa sprzętu budowlanego dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim” realizowane w ramach projektu „Grodziska fabryka umiejętności zawodowych”

Zamawiający:                  
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego         
ul. Żwirki i Wigury 2, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu budowlanego dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wielkopolskim w ramach projektu „Grodziska fabryka umiejętności zawodowych”.
Szczegółowa specyfikacja sprzętu znajduje się w załączniku do zapytania.

Termin realizacji zamówienia:  16.09.2022 r.

Istotne warunki zamówienia:
1. Kryterium oceny: najniższa cena
Ocena punktowa zostanie dokonana według poniższego wzoru

                                 Oferta najtańsza

Ocena punktowa  =   ——————–      x 80 punktów

                                   Oferta badana

2. Kryterium gwarancji: czas trwania gwarancji 
Ocena punktowa zostanie dokonana według poniższego wzoru:              

                                                      Okres gwarancji badanej oferty

Ocena punktowa  =   ——————————————————————–   x 20 punktów

                                   Najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert

3. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.
4. Podana w ofercie cena musi obejmować koszty wykonania usługi wynikającej z niniejszego zapytania, podatek VAT oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku).
7. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, jeżeli wymaga tego interes publiczny. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w już złożonych ofertach.   
8. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
9. Oferta winna być sporządzona na podstawie załączonego opisu zamówienia.

Sposób przygotowania oferty:                
Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,      
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski 
Dostawa sprzętu budowlanego dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim” realizowana w ramach projektu „Grodziska fabryka umiejętności zawodowych”

Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 26.08.2022 r. do godziny 12.00
w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski
lub
przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres:
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski
(decyduje data wpłynięcia do sekretariatu)

Termin otwarcia ofert:                   
26.08.2022 godz. 12.30, gabinet dyrektora, ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Termin ważności oferty:
30 dni od dnia otwarcia ofert

Załączniki:

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2022

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert na zadanie pn. „Dostawa sprzętu budowlanego dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim” nie wybrano wykonawcy zamówienia. W terminie wpłynęły 2 oferty, których wartość przekraczała planowane środki finansowe przeznaczone na realizację zadania.

Grodzisk Wielkopolski, 01.09.2022 r.