Zapytanie ofertowe 3/2020

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) oraz art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zadanie pn. „Kursy dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim realizowane w ramach projektu Grodziscy fachowcy oraz Grodziska akademia zawodowców”

Zamawiający:                   
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Żwirki i Wigury 2, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim w ramach projektu Grodziscy fachowcy oraz Grodziska akademia zawodowców. Szczegółowa specyfikacja szkoleń znajduje się w załączniku do zapytania.

Termin realizacji zamówienia :
Kurs baristyczny – 31.12.2020 r.
Kurs wizażu – 31.12.2020 r.

Istotne warunki zamówienia:

1. Kryterium oceny: najniższa cena. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oferta zawierająca najniższą cenę będzie ofertą najkorzystniejszą i otrzyma najwyższą ilość punktów, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według następującego wyliczenia:

                                 Oferta najtańsza

Ocena punktowa  =   ——————–      x 100 punktów’

                                   Oferta badana

2. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia (kursu)  w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.

3. Podana w ofercie cena musi obejmować koszty wykonania usługi wynikającej
z niniejszego zapytania, podatek VAT oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym także koszty egzaminu, materiałów dydaktycznych.

4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku).

6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, jeżeli wymaga tego interes publiczny. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w już złożonych ofertach.

7. Dopuszcza się możliwość składania oferty na jedno lub kilka szkoleń objętych niniejszym zamówieniem.

8. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

9. Oferta winna być sporządzona na podstawie załączonego opisu zamówienia.

Sposób przygotowania oferty:       
Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Kursy dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wielkopolskim realizowane w ramach projektu Grodziscy fachowcy
oraz Grodziska akademia zawodowców

Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 07.10.2020 r. do godziny 10.00
w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski
lub przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres: Zespół Szkół Technicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Termin otwarcia ofert:                   
07.10.2020 godz. 10.30, gabinet dyrektora,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Termin ważności oferty:
30 dni od dnia otwarcia ofert.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 3/2020

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert na zadanie pn. „ Kursy dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim realizowane w ramach projektu Grodziscy fachowcy oraz Grodziska akademia zawodowców”  wybrano najkorzystniejsze oferty:

a) kurs baristyczny – oferta złożona przez „Best Bar” Arkadiusz Czekaj, Biskupice 18; 32-095 Iwanowice – wartość zamówienia 3900,00 zł brutto

b) kurs wizażu – Centrum Kształcenia dla Dorosłych, ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski – wartość zamówienia 3100,00 zł brutto

Grodzisk Wielkopolski, 12.10.2020 r.