Zapytanie ofertowe 1/2022 – Kursy zawodowe

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zadanie pn. „Kursy dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim realizowane w ramach projektu Grodziscy fachowcy oraz Grodziska akademia zawodowców”

Zamawiający:                   
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego          
ul. Żwirki i Wigury 2, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim w ramach projektu Grodziscy fachowcy oraz Grodziska akademia zawodowców. Szczegółowa specyfikacja szkoleń znajduje się w załączniku do zapytania.

Termin realizacji zamówienia:   
a) Kurs MS SQL – 31.05.2022 r.    
b) Kurs operatora wózków widłowych – 31.05.2022 r.
c) Kurs barmański – 31.05.2022 r.

Istotne warunki zamówienia:

1. Kryterium oceny: najniższa cena. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oferta zawierająca najniższą cenę będzie ofertą najkorzystniejszą i otrzyma najwyższą ilość punktów,
a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według następującego wyliczenia:

                                 Oferta najtańsza

Ocena punktowa  =   ——————–      x 100 punktów’

                                   Oferta badana

2. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia (kursu)  w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.

3. Podana w ofercie cena musi obejmować koszty wykonania usługi wynikającej z niniejszego zapytania, podatek VAT oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym także koszty egzaminu, materiałów dydaktycznych.

4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku).

6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, jeżeli wymaga tego interes publiczny. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w już złożonych ofertach.    

7. Dopuszcza się możliwość składania oferty na jedno lub kilka szkoleń objętych niniejszym zamówieniem.

8. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

9. Oferta winna być sporządzona na podstawie załączonego opisu zamówienia.

Sposób przygotowania oferty:                 
Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,       
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski  
„Kursy dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim realizowane w ramach projektu Grodziscy fachowcy oraz Grodziska akademia zawodowców”        

Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 14.03.2022 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski lub przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres: Zespół Szkół Technicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Termin otwarcia ofert:                    
14.03.2022 godz. 10.30, gabinet dyrektora, ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Termin ważności oferty: 
30 dni od dnia otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/2022

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert na zadanie pn. „Kursy dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim realizowane w ramach projektu Grodziscy fachowcy oraz Grodziska akademia zawodowców”  wybrano najkorzystniejsze oferty:

a) Kurs MS SQL – złożono 2 oferty, najkorzystniejsza i spełniająca wszystkie wymagania formalne była oferta złożona przez „Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz ul. Emilii Plater 1a/53, 05-500 Piaseczno” – wartość zamówienia 9500,00 zł brutto

b) Kurs operatora wózków widłowych – złożono 4 oferty, najkorzystniejsza i spełniająca wszystkie wymagania formalne była oferta złożona przez „Poznańskie Centrum Kształcenia Zawodowego Zbigniew Poszyler, ul. Rabczańska 1, 60-476 Poznań” – wartość zamówienia 21000,00 zł brutto

c) Kurs barmański – złożono 1 ofertę spełniająca wszystkie wymagania formalne przez „Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała, ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków” – wartość zamówienia 8400,00 zł brutto

Grodzisk Wielkopolski, 21.03.2022 r.