Rekrutacja 2022/2023

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.2019.1737) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 110.1.5.2022 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych (…) na rok szkolny 2022/2023, o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej pięcioletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia działających w ramach Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim decydują:

 1. Liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego (max. 35 pkt.), matematyki (max. 35 pkt.) oraz języka obcego nowożytnego  (max. 30 pkt.).
  Wynik procentowy egzaminu ósmoklasisty zostanie przeliczony na punkty według następującej zasady: z języka polskiego i matematyki 1% = 0,35 pkt., z języka obcego nowożytnego 1% = 0,30 pkt.
 2. Liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, geografia (max. 18 pkt. za każdy przedmiot).
  Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyjmuje się następującą wartość punktową ocen:
  Celujący 18 pkt.
  Bardzo dobry 17 pkt.
  Dobry 14 pkt.
  Dostateczny 8 pkt.
  Dopuszczający 2 pkt.
 3. Punkty przyznane za świadectwo z wyróżnieniem (7 pkt.).
 4. Punkty przyznane za osiągnięcie wysokich lokat w zawodach wiedzy lub artystycznych wymienionych w § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.2019.1737):
  1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
   1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
   3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
  3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
  4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
   6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
  5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1) – 4), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wymienionych w pkt. 4 niniejszego regulaminu, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
  W konkursach wiedzy i artystycznych nie uwzględnia się wyróżnień za uczestnictwo w konkursie.
 6. Punkty przyznane za osiągnięcia kandydata dotyczące aktywności i działalności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu (maksymalnie 3 pkt.).
 7. Łącznie za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
 8. Przy przyjmowaniu do klasy pierwszej, niezależnie od wyżej określonych zasad, pod warunkiem złożenia oryginałów dokumentów, do wybranego oddziału przyjmowany jest:
  1. laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,
  2. laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu co najmniej wojewódzkim,
  3. posiadacz „Paszportu” zdobytego w wyniku konkursu dla uczniów szkoły podstawowej przeprowadzonego wg odrębnego regulaminu. Pod uwagę bierzemy tylko Paszport zdobyty z zakresu wiedzy i umiejętności przewidzianych dla danego kierunku kształcenia w naszej szkole.
   Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.
 9. Kandydaci do Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. składają dokumenty w wyznaczonym przez szkołę terminie. Należy wypełnić elektroniczną Kartę zgłoszenia oraz dostarczyć do Szkoły jej papierową wersję wraz z wymienionymi w tym dokumencie załącznikami.
 10. Kandydat do technikum składając dokumenty wybiera kolejno klasy do których chciałby być przyjęty. Maksymalnie można wybrać trzy klasy, czyli w praktyce trzy zawody.
 11. Można dokonać zgłoszenia zarówno do technikum jak i szkoły branżowej – obowiązują osobne karty zgłoszenia, zarówno elektroniczne jak i papierowe. Do szkoły branżowej przyjmujemy tylko młodocianych pracowników – trzeba mieć załatwioną i potwierdzoną na papierowej karcie zgłoszenia praktykę zawodową (nie dotyczy to kandydatów do klas specjalnych w zawodzie kucharz).
 12. W każdej klasie technikum jeden przedmiot jest nauczany na poziomie rozszerzonym. O przedmiocie, który ostatecznie będzie realizowany na poziomie rozszerzonym w danej klasie decyduje wybór większości kandydatów oraz możliwości organizacyjne szkoły.
 13. Kandydat wybiera jeden przedmiot z listy dwóch przedmiotów przypisanych do danego zawodu:
  1. technik informatyk: informatyka, matematyka;
  2. technik programista: informatyka, matematyka;
  3. technik logistyk: geografia, język angielski;
  4. technik ekonomista: geografia, matematyka;
  5. technik budownictwa: język angielski, matematyka;
  6. technik mechatronik: fizyka, matematyka;
  7. technik mechanik: fizyka, matematyka;
  8. technik grafiki i poligrafii cyfrowej: informatyka, język angielski;
  9. technik żywienia i usług gastronomicznych: biologia, język angielski;
  10. technik rolnik: biologia, geografia.
 14. Wybór przedmiotu rozszerzonego nie zobowiązuje do zdawania go na poziomie rozszerzonym na maturze. Zgodnie z art. 44zzd, ust. 4b ustawy o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 t.j) absolwent technikum posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika nie musi zdawać żadnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
 15. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum, powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 16. Kandydatowi lub jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora szkoły w ciągu trzech dni od momentu ogłoszenia listy przyjętych do Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. Podstawą odwołania mogą być tylko formalne uchybienia w przeprowadzaniu postępowania klasyfikacyjnego w stosunku do obowiązujących przepisów.
 17. Przyjmowanie do szkoły cudzoziemców regulują odrębne przepisy.

WAŻNE TERMINY DOTYCZĄCE REKRUTACJI:

od 16 maja (poniedziałek) do 20 czerwca (poniedziałek)  do godz. 15.00

Kandydat składa dokumenty do wybranej szkoły (wersja elektroniczna i papierowa). Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w naszej szkole w podaniu wskazuje kolejno interesujące go oddziały. Wzory dokumentów rekrutacyjnych oraz link do formularza zgłoszeniowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły na początku kwietnia.

12 lipca (wtorek) o godz. 15.00

Upływa termin dostarczenia do szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w wersji papierowej Jeżeli nasza szkoła jest szkołą pierwszego wyboru, najlepiej przynieść od razu oryginał.

Uwaga kandydaci do technikum!! Im szybciej zostaną złożone dokumenty tym szybciej będzie można zrobić badania lekarskie. Skierowania na nieodpłatne badania szkoła wydaje do 25 lipca kandydatom, którzy dostarczą oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

20 lipca (środa) godz. 10.00

Ogłoszenie wstępnej listy przyjętych do poszczególnych klas. Lista będzie dostępna również na stronie internetowej naszej szkoły.

do 1 sierpnia (poniedziałek) do godz. 15.00

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Jeżeli ktoś już wcześniej przyniósł oryginały powyższych dokumentów i jest na liście przyjętych ogłoszonej 20 lipca nie musi dodatkowo potwierdzać woli podjęcia nauki w naszej szkole.

Kandydaci dostarczają zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o przydatności do zawodu (dotyczy kandydatów do technikum) w terminie do 1 sierpnia.

2 sierpnia (wtorek) godz. 10.00

Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych do danego oddziału. Uczniowie z listy rezerwowej (ułożonej wg liczby punktów) automatycznie przechodzą na listę podstawową w miejsce tych, którzy nie potwierdzili woli podjęcia nauki w naszej szkole. Lista będzie dostępna również na stronie internetowej naszej szkoły.

UCZNIOWIE Z „PASZPORTEM” PRZYJMOWANI SĄ POZA REKRUTACJĄ POD WARUNKIEM DOSTARCZENIA ORYGINAŁÓW ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY.