Rekrutacja 2021/2022 – dokumenty

O czym musisz wiedzieć chcąc zostać uczniem Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim w roku szkolnym 2021/2022

 1. O przyjęciu do naszej szkoły decydują:
  1) wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego (max. 35 pkt.), matematyki (max. 35 pkt.) oraz języka obcego nowożytnego (max. 30 pkt.);
  2) liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, geografia (max. 18 pkt. za każdy przedmiot);
  3) punkty przyznane za świadectwo z wyróżnieniem (7 pkt.);
  4) punkty przyznane za osiągnięcie wysokich lokat w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych (max. 18 pkt.);
  5) punkty za działalność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego (3 pkt.);
 2. Przy przyjmowaniu do klasy pierwszej, niezależnie od wyżej określonych zasad, pod warunkiem złożenia oryginałów dokumentów, do wybranego oddziału przyjmowany jest:
  1) laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,
  2) laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu co najmniej wojewódzkim,
  3) posiadacz „Paszportu” zdobytego w wyniku konkursu dla uczniów szkoły podstawowej przeprowadzonego wg odrębnego regulaminu. Pod uwagę bierzemy tylko Paszport zdobyty z zakresu wiedzy i umiejętności przewidzianych dla danego kierunku kształcenia w naszej
  szkole.
 3. Kandydaci do jednej ze szkół Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. składają dokumenty w wyznaczonym przez szkołę terminie. Należy wypełnić elektroniczną Kartę zgłoszenia oraz dostarczyć do Szkoły jej papierową wersję
  wraz z wymienionymi w tym dokumencie załącznikami.
 4. Kandydat do technikum składając dokumenty wybiera kolejno klasy, do których chciałby być przyjęty. Maksymalnie można wybrać trzy klasy, czyli w praktyce trzy zawody.
 5. Można dokonać zgłoszenia zarówno do technikum jak i szkoły branżowej – obowiązują osobne karty zgłoszenia, zarówno elektroniczne jak i papierowe. Do szkoły branżowej przyjmujemy tylko młodocianych pracowników – trzeba mieć załatwioną i potwierdzoną na
  papierowej karcie zgłoszenia praktykę zawodową (nie dotyczy to kandydatów do klas specjalnych w zawodzie kucharz).
 6. W każdej klasie technikum jeden przedmiot jest nauczany na poziomie rozszerzonym. Ze względów organizacyjnych kandydat wybiera jeden przedmiot którego chciałby się uczyć na poziomie rozszerzonym. O przedmiocie, który ostatecznie będzie realizowany na poziomie
  rozszerzonym w danej klasie decyduje wybór większości kandydatów oraz możliwości organizacyjne szkoły.
 7. Kandydat wybiera jeden przedmiot z listy trzech przedmiotów przypisanych do danego zawodu:
  1) technik informatyk: fizyka, informatyka, matematyka;
  2) technik logistyk: geografia, język angielski, matematyka;
  3) technik ekonomista: język angielski, język polski, matematyka;
  4) technik budownictwa: chemia, fizyka, matematyka;
  5) technik mechatronik: fizyka, informatyka, matematyka;
  6) technik mechanik: fizyka, informatyka, matematyka;
  7) technik grafiki i poligrafii cyfrowej: informatyka, język polski, matematyka;
  8) technik żywienia i usług gastronomicznych: biologia, chemia, język angielski;
  9) technik rolnik: biologia, chemia, geografia.
 8. Wybór przedmiotu rozszerzonego nie zobowiązuje do zdawania go na poziomie rozszerzonym na maturze. Absolwent technikum , który zdał wszystkie egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w swoim zawodzie, nie musi zdawać żadnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
 9. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum, powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Skierowania na te badania wydaje szkoła po ogłoszeniu wstępnych wyników
  rekrutacji. Badania są organizowane w szkole na początku września.
 10. Ważne terminy dotyczące rekrutacji:
  od 17 maja do 21 czerwca do godz. 15.00
  Kandydat składa dokumenty do wybranej szkoły (wersja elektroniczna i papierowa). Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w naszej szkole w podaniu wskazuje kolejno interesujące go oddziały. Wzory dokumentów rekrutacyjnych oraz link do formularza zgłoszeniowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły na początku marca.
  od 25 czerwca do 14 lipca do godz. 15.00
  Upływa termin dostarczenia do szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w wersji papierowej. Jeżeli nasza szkoła jest szkołą pierwszego wyboru, najlepiej przynieść od razu oryginały.
  22 lipca
  Ogłoszenie wstępnej listy przyjętych do poszczególnych klas. Lista będzie dostępna również na stronie internetowej naszej szkoły. Kandydatom, którzy dostali się do wybranej klasy i przynieśli oryginały dokumentów wydajemy skierowania na badania lekarskie. Ze względu na stan pandemii i trudności z indywidualnym umówieniem się na takie badania, będą się one odbywały na terenie
  szkoły na początku września.
  do 30 lipca do godz. 15.00
  Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Jeżeli ktoś już wcześniej przyniósł oryginały powyższych dokumentów i jest na liście
  przyjętych ogłoszonej 22 lipca nie musi dodatkowo potwierdzać woli podjęcia nauki w naszej szkole.
  2 sierpnia
  Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych do danego oddziału. Uczniowie z listy rezerwowej (ułożonej wg ilości punktów) automatycznie przechodzą na listę podstawową w miejsce tych, którzy nie potwierdzili woli podjęcia nauki w naszej szkole. Lista będzie dostępna również na stronie internetowej naszej szkoły. Uczniowie z „Paszportem” przyjmowani są poza rekrutacją pod warunkiem dostarczenia
  oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.