Pomoce na egzamin zawodowy – lato 2024

CZĘŚĆ PISEMNA

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania pomocniczych obliczeń lub rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt.2.5 i 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2023/2024 – Formuła 2019

oraz może mieć kalkulator prosty*.

Zdający – obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa – w części pisemnej egzaminu z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi lub z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego mogą korzystać ze słownika dwujęzycznego (język polski – język ukraiński i język ukraiński – język polski) w wersji papierowej lub elektronicznej (bez dostępu do Internetu). Słownik zapewnia zdający.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Zdający – obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa – w części praktycznej egzaminu mogą korzystać ze słownika dwujęzycznego (język polski – język ukraiński i język ukraiński – język polski) w wersji papierowej lub elektronicznej (bez dostępu do Internetu). Słownik zapewnia zdający.

Lp.Oznaczenie kwalifikacjiNazwa kwalifikacjiZdający przynosi na egzamin
1EKA.04Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnejkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
2ROL.10Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczejkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
3PGF.04Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowychXXXX
4SPL.01Obsługa magazynówkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
5SPL.04Organizacja transportukalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
6INF.03Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danychXXXX

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.