Pomoce i tablice na egzaminy maturalne 2024 (Formuła 2023)

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych. Zdający może przynieść na maturę butelkę niegazowanej wody mineralnej (mniej niż 1 litr) – butelka ta nie może stać na stole.

Tablice, które będą dostępne dla zdających podczas egzaminów

PrzedmiotPrzybory pomocniczeKto zapewnia
przybory
Język polski==
Matematykakalkulator prosty*, linijka, cyrkielzdający
Matematykawybrane wzory matematyczneszkoła
Języki obce==
Geografiakalkulator prosty*, linijka, lupazdający
Historialupazdający
Historia sztukilupazdający
Biologialinijka, kalkulator prosty*zdający
Biologiawybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizykiszkoła
Chemialinijka, kalkulator naukowy*zdający
Chemiawybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizykiszkoła
Fizykalinijka, kalkulator naukowy*zdający
Fizykawybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizykiszkoła
Informatykakalkulator prosty*zdający
Wiedza o społeczeństwiekalkulator prosty*zdający
Opracowane na podstawie komunikatu CKE

*charakterystyka kalkulatora prostego oraz kalkulatora naukowego znajduje się w punkcie 6 poniższego komunikatu CKE

Szczegółowe zapisy dotyczące materiałów i przyborów pomocniczych na egzaminie maturalnym zawarte zostały w komunikacie CKE dostępnym poniżej