OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO – TOKARKA I WIERTARKA SŁUPOWA


1. Nazwa i siedziba jednostki
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski,
tel. 61 44 45 401

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową o godz. 10.00 w dniu 17 września 2021 r.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego
Maszyny można obejrzeć w budynku szkoły pod adresem:
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Nowy Świat 41
62-065 Grodzisk Wielkopolski,
w dniu 13.09.2021 r. w godzinach 9.00-11.00.

4. Rodzaj, typy i ilości sprzedawanych składników rzeczowego majątku ruchomego:
A. Tokarka TUE – 40
Rok produkcji: 1957 r.
Maksymalna średnica toczenia: 400 mm
Szerokość robocza: 1000 mm
Przegląd ważny do: czerwiec 2023 r.
Cena wywoławcza: 6300,00 zł

B. Wiertarka słupowa (kolumnowa) 15 WS 13 WSD
Maksymalna średnica wiercenia: 15 mm
Zasilanie: 400 V
Przegląd ważny do: czerwiec 2023 r.
Cena wywoławcza: 2800,00 zł

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia
Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej wraz z dopiskiem nazwy składnika majątku wraz z literą oznaczającą dany sprzęt w wykazie przedstawionym powyżej (np. wadium – sprzedaż tokarki – A)
w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 16.09.2021 r. do godziny 15.00 na rachunek bankowy organizatora przetargu w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim nr konta: 83 9063 0008 0000 0000 0071 0003

6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta
Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:
1)imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy
2)oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
3)dokładne określenie przedmiotu w sprawie którego składana jest oferta,
4)oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
5)dowód wniesienia wadium,
6)parafowany wzór umowy sprzedaży.
Wzór formularza ofertowego oraz umowy do pobrania na stronie szkoły.

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca
Ofertę należy złożyć w godzinach 8.00 – 15.00, nie później niż do dnia 16.09.2021 r. osobiście w sekretariacie szkoły pod adresem ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski lub też wysłać na adres szkoły (decyduje data wpłynięcia do sekretariatu). Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg publiczny na sprzedaż składników rzeczowych środków ruchomych – … (litera oznaczającą dany sprzęt w wykazie przedstawionym powyżej)”. W przypadku gdy oferent jest zainteresowany kupnem kilku sprzedawanych przedmiotów powinien na każdy z nich złożyć osobą ofertę. Termin związania ofertą organizator określa na 30 dni.

8. Inne informacje:
1) Organizatorowi przetargu przysługuje prawa zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
2 )Dla każdego składnika zostanie przeprowadzona osobna procedura przetargowa w wyniku której komisja dokona wybory najkorzystniejszej oferty.
3) Przystąpienie do przetargu oznacza, że oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu, a w przypadku nabycia przedmiotu, na który złożył ofertę, nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego przedmiotu.
4) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na dany przedmiot przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.
5) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.
6) Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
7) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
8) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
9) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
10) Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami postępowania.
11) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
a)została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
12) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
13) W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej ceny na dany składnik rzeczowy majątku ruchomego, pomiędzy oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.
14) O terminie ewentualnej aukcji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku gdy byli obecni przy otwarciu ofert, ustnie podczas otwarcia.
15)Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia niższej ceny w przypadku aukcji.

9. Termin zawarcia umowy sprzedaży.
1 ) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.
2)  Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez organizatora, nie później niż w ciągu 7 dni.
3) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
4) Sprzedawca zastrzega sobie własność składników rzeczowych środków ruchomych do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.
5) Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu ponosi w całości Kupujący.

Grodzisk Wielkopolski, 03.09.2021

——————————————————————————————————————————————————————–

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU PUBLICZNEGO NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO

Na ogłoszenie o przetargu publicznego na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego nie wpłynęły żadne oferty.

Grodzisk Wielkopolski, 17.09.2021 r.