OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO

I. Nazwa i siedziba jednostki

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065  Grodzisk Wielkopolski, tel. 61 44 45 401

II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową o godz. 11.00 w dniu 13 czerwca 2023 r.

III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego   
Maszyny można obejrzeć w godzinach 9.00-14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu
pod nr tel. 61 10 24 698, w następujących lokalizacjach:

1) maszyny rolnicze –  Kotowo 17, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
2) maszyny stolarskie – SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „WIELKOPOLANKA”, ul. Zielonogórska 7, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
3) wiertarka – ul. Nowy Świat 41, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

IV. Rodzaj i typ sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego        

1. MASZYNY ROLNICZE:

A. Sadzarka do ziemniaków Agrozet SA2074:
– rok produkcji: 1984 r.,
– szerokość: około 1,4 m.
Uwagi: Urządzenie nie używane przez dłuższy czas, występują ślady ognisk korozji
Cena wywoławcza: 441,00 zł

B. Rozsiewacz przyczepiany Typ RCW3:
– szerokość: 1,4 m,
– ładowność: 3000 kg.
Uwagi: Urządzenie nie używane przez dłuższy czas, występują ślady ognisk korozji, stan dobry, uszkodzone ogumienie
Cena wywoławcza: 4970,00 zł

2. MASZYNY STOLARSKIE:
A. Frezarka dolnowrzecionowa:

– rok produkcji: 1976 r.,
– wymiary: około 80 x 90 cm,
– maksymalna średnica tarczy: 350 mm,
– waga około: 600 kg.
Uwagi: Urządzenie nie używane przez dłuższy czas
Cena wywoławcza: 1323,00 zł.

B. Szlifierka ostrzałkowa stołowa KOFAMA:
Uwagi: Urządzenie nie używane przez dłuższy czas
Cena wywoławcza: 1470,00 zł.

3. POZOSTAŁE:
A. Wiertarka słupowa (kolumnowa) 15 WS 13 WSD:
Uwagi: Urządzenie nie używane przez dłuższy czas
Cena wywoławcza: 1372,00 zł

V. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia
Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej wraz z dopiskiem nazwy składnika majątku wraz z literą oznaczającą dany sprzęt w wykazie przedstawionym powyżej (np. wadium – sprzedaż sadzarki – 1A) w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 12.06.2023 r.
do godziny 15.00 na rachunek bankowy organizatora przetargu w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim nr konta: 83 9063 0008 0000 0000 0071 0003. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków na wskazany wyżej rachunek bankowy.
W przypadku złożenia przez tego samego oferenta oferty na więcej niż jedną maszynę, należy dokonać osobnych wpłat wadium na każdą konkretną maszynę.

VI. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta
Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy
 2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 4. dowód wniesienia wadium,
 5. parafowany wzór umowy sprzedaży.

Wzór formularza ofertowego oraz umowy do pobrania na stronie szkoły.

VII. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca

Ofertę należy złożyć w godzinach 7.30-15.00, nie później niż do dnia 13.06.2023 r. do godz. 9.00 osobiście w sekretariacie szkoły pod adresem ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski lub też wysłać na adres szkoły (decyduje data wpłynięcia do sekretariatu). Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg publiczny na sprzedaż składników rzeczowych środków ruchomych – … (litera oznaczającą dany sprzęt w wykazie przedstawionym powyżej)”. Termin związania ofertą organizator określa na 30 dni.

VIII. Inne informacje:

 1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawa zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
 2. Przystąpienie do przetargu oznacza, że oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu, a w przypadku nabycia przedmiotu, na który złożył ofertę, nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego przedmiotu.
 3. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na dany przedmiot przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.
 5. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
 6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 7. Wadium złożone przez nabywcę ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.
 8. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 9. Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami postępowania.
 10. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
 11. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
 12. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 13. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
 14. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na dany składnik rzeczowy majątku ruchomego, pomiędzy oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.
 15. O terminie ewentualnej aukcji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku gdy byli obecni przy otwarciu ofert, ustnie podczas otwarcia.
 16. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia niższej ceny w przypadku aukcji.

IX. Termin zawarcia umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.
 2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez organizatora, nie później niż w ciągu 10 dni.
 3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie własność składników rzeczowych środków ruchomych do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.
 5. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu ponosi w całości Kupujący.

————————————————————————————————————ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU PUBLICZNEGO NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO
Na ogłoszenie o przetargu publicznego na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego w określonym terminie wpłynęły następujące oferty:

1. MASZYNY ROLNICZE:
A. Sadzarka do ziemniaków Agrozet SA2074:
Wpłynęła 1 oferta. Nabywcą została p. Waldemar
B. Rozsiewacz przyczepiany Typ RCW3:
Wpłynęła 1 oferta. Nabywcą została p. Waldemar

2. MASZYNY STOLARSKIE:
A. Frezarka dolnowrzecionowa:
Nie wpłynęła żadna oferta.

B. Szlifierka ostrzałkowa stołowa KOFAMA:
Nie wpłynęła żadna oferta.

3. POZOSTAŁE:
A. Wiertarka słupowa (kolumnowa) 15 WS 13 WSD:
Nie wpłynęła żadna oferta.

Wszystkim podmiotom, które złożyły oferty dziękujemy za zainteresowanie.
Grodzisk Wlkp., 13.06.2023 r.