OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO – RENAULT CLIO

1. Nazwa i siedziba jednostki

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065  Grodzisk Wielkopolski, tel. 61 44 45 401

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową o godz. 10.00 w dniu 15 kwietnia 2021 r.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego

Samochód osobowy będzie można obejrzeć w siedzibie szkoły pod adresem
ul. Nowy Świat 41, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, w dniu 06.04.2021 r. w godzinach 09.00-11.00.

4. Rodzaj i typ sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego

Marka i typ pojazdu: Samochód osobowy Renault Clio

Numer rejestracyjny: PGO 14342

Numer nadwozia: VF1BRDJ0H42351758

Pojemność silnika: 1149 cm3

Rok produkcji: 2009 r.

Data pierwszej rejestracji: 29.01.2010

Przebieg w km: 151196 km

Termin obowiązkowego badania technicznego: 23.03.2022

Cena wywoławcza pojazdu: 6 900,00 zł      
Uwagi: Samochód był przeznaczony do nauki jazdy

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia

Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej wraz z dopiskiem „wadium – sprzedaż samochodu osobowego Renault Clio” w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 13.04.2021 r. do godziny 15.00 na rachunek bankowy organizatora przetargu w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim nr konta: 83 9063 0008 0000 0000 0071 0003

6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy
 2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 4. dowód wniesienia wadium,
 5. parafowany wzór umowy sprzedaży.

Wzór formularza ofertowego oraz umowy do pobrania na stronie szkoły.

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca

Ofertę należy złożyć w godzinach 8.00 – 14.00, nie później niż do dnia 14.04.2021 r. osobiście w sekretariacie szkoły pod adresem ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski lub też wysłać na adres szkoły (decyduje data wpłynięcia do sekretariatu). Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg publiczny na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego – samochód osobowy Renault Clio”. Termin związania ofertą organizator określa na 30 dni.

8. Inne informacje:

 1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawa zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
 2. Przystąpienie do przetargu oznacza, że oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu, a w przypadku nabycia przedmiotu, na który złożył ofertę, nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego przedmiotu.
 3. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na dany przedmiot przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.
 5. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
 6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 7. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 8. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 9. Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami postępowania.
 10. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
 11. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
 12. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 13. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
 14. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na dany składnik rzeczowy majątku ruchomego, pomiędzy oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.
 15. O terminie ewentualnej aukcji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku gdy byli obecni przy otwarciu ofert, ustnie podczas otwarcia.
 16. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia niższej ceny w przypadku aukcji.

9. Termin zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.
 2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez organizatora, nie później niż w ciągu 7 dni.
 3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie własność składników rzeczowych środków ruchomych do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.
 5. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu ponosi w całości Kupujący.

Grodzisk Wielkopolski, 25.03.2021 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU PUBLICZNEGO NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO RENAULT CLIO

Na ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego renault Clio wpłynęła jedna oferta.

Oferta ta jest najkorzystniejsza i spełnia wymagania określone w przetargu.

Wybrany oferent:
Krzysztof Boguszewski
Kamieńczyk Wielki 23
07-325 Boguty-Pianki.
Oferowana cena brutto: 7677,00 zł

Grodzisk Wielkopolski 15.04.2021