OD 30 LISTOPADA 2020 r. POWRÓT UCZNIÓW BS I STOPNIA DO PRACY

Z powodu długotrwałego zawieszenia obowiązku świadczenia pracy przez młodocianych pracowników na rzecz pracodawców, spowodowanych sytuacją w kraju, nasza szkoła postanowiła:
Na koniec I półrocza (XII/2020) Pracodawca nie wystawia oceny z zajęć praktycznych, a Uczeń jest zwolniony z obowiązku dostarczenia oceny do wychowawcy klasy.
Na koniec II półrocza (VI/2021) Pracodawca wystawi uczniowi ocenę roczną z praktyk, a Uczeń ma obowiązek dostarczyć ją do szkoły przed końcem II półrocza.

Na koniec I półrocza uczeń jest zwolniony z obowiązku dostarczenia do szkoły dzienniczka z zajęć praktycznych.
Na koniec II półrocza uczeń ma obowiązek dostarczyć dzienniczek z zajęć praktycznych wychowawcy klasy, z wpisami za okres świadczenia pracy.
O w/w postanowieniach Wychowawca informuje Ucznia i jego Opiekuna, a Uczeń informuje Pracodawcę.
O w/w postanowieniach Szkoła informuje Pracodawców drogą mailową oraz zamieszczając informacje na stronie Internetowej szkoły.

2) Dnia 25.11.2020 r. na stronie MEN gov.pl został ogłoszony komunikat:

Od 30 listopada 2020 r. przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.”

Cały tekst na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r.