O projekcie

W Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. uczniowie realizują projekt  „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” . Jest on uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego. W projekcie są rozwijane działania, które zostały zainicjowane w latach 2012-2015 w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Przyczynkiem do kontynuacji tych działań jest sukces poprzedniej inicjatywy, wyróżnionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”.

W związku z uruchomieniem projektu w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. realizowane są następujące formy wsparcia:

  • płatne staże dla każdego ucznia technikum- ponad 200 uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego  w Grodzisku Wlkp.   odbyło miesięczny płatny staż w firmie,
  • zajęcia specjalistyczne dla uczniów w innowacyjnych technologicznie laboratoriach- ponad 500 uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego  w Grodzisku Wlkp. uczestniczyło w tygodniowych laboratoriach na Politechnice Poznańskiej,  są to uczniowie kształcących się w zawodach: Technik Logistyk, Technik Informatyk, Technik Ekonomista, Technik Mechatronik, Technik Mechanik, Technik Organizacji Reklamy, Technik Cyfrowych Procesów Graficznych,
  • dostęp do interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli przygotowanych w nowoczesnej technologii zamieszczonych na platformie e-learningowej,
  • kursy/szkolenia zawodowe dla nauczycieli w tym: zajęcia w zawodowych specjalistycznych  laboratoriach, staże w firmach, studia podyplomowe,
  • doposażenie 46 szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni kształcenia zawodowego zgodnie ze standardem określonym przez MEN w katalogu wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów udostępnionym za pośrednictwem strony internetowej www.koweziu.edu.pl,
  • doposażenie 4 placówek kształcenia zawodowego, realizujących zadania zbieżne z zadaniami centrum kształcenia zawodowego, praktycznego i ustawicznego
  • dostęp do narzędzia ułatwiającego komunikację pomiędzy uczniami i pracodawcami oraz umożliwiającego dopasowanie uczniów i absolwentów szkół do konkretnych ofert pracy z wykorzystaniem identyfikacji profili kompetencyjnych i stanowiskowych,
  • patronat Politechniki Poznańskiej nad wybranymi klasami uczestniczącymi w projekcie- w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego  w Grodzisku Wlkp. patronatem  zostanie objęty  zawód Technik Informatyk.

Jednostki samorządu terytorialnego, pracodawcy i poszczególne szkoły w tym Zespół Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp.,  uczestniczące w projekcie mają okazję współtworzyć rozwijaną w województwie Wielkopolską Sieć Edukacyjno-Gospodarczą. Celem tego regionalnego przedsięwzięcia jest trwała odbudowa systemu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozszerzanie i umacnianie relacji pomiędzy szkołami i pracodawcami poprzez mi.in. włączanie pracodawców w proces doradzania uczniom odnośnie kierunków rozwoju zawodowego, trafniejsze dopasowanie ofert staży do umiejętności i kompetencji uczniów przy wykorzystaniu Systemu Zawodowcy czy wsparcie szkół i pracodawców w procesie komunikacji z lokalnymi instytucjami rynku pracy.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod adresem mailowym: awt.czas.zawodowcow@put.poznan.pl