NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Referenta ds. administracyjnych

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Żwirki i Wigury 2, 62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referenta ds. administracyjnych

 1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 1 rok stażu pracy,
  b) obywatelstwo polskie,
  c) pełna zdolność do czynności prawnych,
  d) korzystanie z pełni praw publicznych,
  e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  f) nieposzlakowana opinia,
  g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 2. Wymagania dodatkowe (pożądane):
  a) preferowane doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
  b) znajomość przepisów prawa:
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Rozporządzenia MSWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
  c) sumienność, planowanie i organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,
  d) biegła znajomość obsługi komputera,
  e) wysoka kultura osobista,
  f) odporność na stres.
 1. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
  a) Przygotowanie projektów decyzji, prowadzenie ich rejestru w zakresie:
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • rewalidacji,
 • zajęć z wychowania fizycznego,
 • nauczania indywidualnego,
 • przenoszenie do innej klasy.
  b) Koordynowanie i nadzorowanie ochrony danych osobowych w szkole (w tym
  przygotowanie i aktualizowanie wewnętrznych procedur w tym zakresie.)
  c) Prowadzenie i obsługa programu w zakresie prowadzenia ochrony danych
  osobowych w szkole.
  d) Prowadzenie i obsługa SIO (Systemu Informacji Oświatowej). Współpraca z innymi
  pracownikami w celu pozyskania informacji do wprowadzenia danych do aplikacji.
  e) Prowadzenie całokształtu gospodarki mienia Szkoły m.in:
 • prowadzenie i uaktualnienie ksiąg inwentarzowych,
 • prowadzenie i aktualizacja programu Inwentarz firmy VULCAN,
 • przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji, ich podsumowywanie,
 • znakowanie sprzętu, mebli itp. za pomocą kodów,
 • organizowanie kasacji zniszczonego sprzętu, sporządzanie protokołu zużycia,
  zniszczenia,
 • organizowanie sprzedaży zbędnych składników majątkowych,
 • sporządzanie protokołów powierzenia mienia,
 • naliczenie amortyzacji środków trwałych,
 • sporządzanie stosownych zestawień i sprawozdań o stanie mienia
  f) Prowadzenie bazy danych odpadowych (BDO). W tym zakresie m.in.:
 • organizowanie utylizacji zużytego sprzętu, mebli, tonerów
 • przygotowywanie stosownej dokumentacji w tym zakresie,
 • aktualizowanie bazy BDO
  g) Tworzenie, aktualizacja i redagowanie strony internetowej BIP.
  h) Obsługiwanie sekretariatu
  i) Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych odpowiadających kwalifikacjom
  pracownika.
 1. Warunki pracy:
  a) praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy,
  b) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
  c) praca wymaga bezpośredniego kontaktowania się z klientami,
  d) praca wymaga obsługi komputera powyżej 4 godzin na dobę, większość czynności będzie
  wykonywana w pozycji siedzącej,
  e) miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat 41, praca w biurze zlokalizowanym na parterze,
  f) wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników samorządowych w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 32/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. z dnia 19 grudnia 2022 r. ze zmianami,
  g) zależność służbowa: bezpośrednio Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych
 2. Wymagane dokumenty:
  a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Wzór – Załącznik nr 1),
  b) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
  c) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż
  pracy,
  d) wypełnione i opatrzone własnoręcznym podpisem:
 • oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (Załącznik nr 2),
 • oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
  publicznych (Załącznik nr 2),
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
  umyślne przestępstwo skarbowe (Załącznik nr 2),
 • oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowaną opinią (Załącznik nr 2),
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
  (Załącznik nr 3),
  f) dane kontaktowe wskazane przez kandydata.

  Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe
  zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne,
  będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (Załącznik nr 4).
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować
  odrzuceniem oferty.
  W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił więcej niż 6 %.
  Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 2, w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (ul. Żwirki i Wigury 2, 62-065 Grodzisk Wielkopolski), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referenta w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.” w terminie do dnia 24 lipca 2023 roku do godz. 14:00 (decyduje data i godzina wpływu do Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim).
  Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
  Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o rozstrzygnięciu naboru zostanie
  umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim oraz tablicy informacyjnej w Szkole.
  Wyłonienie przez Komisję kandydata na ww. stanowisko nie rodzi prawnego obowiązku zawarcia umowy o pracę na tym stanowisku.
  UWAGA
  Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim
  nie zwraca złożonych dokumentów.
  Po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi
  na ogłoszony nabór będą niszczone.

Grodzisk Wielkopolski, dnia 14 lipca 2023 roku

Dyrektor Szkoły
/-/ mgr inż. Anna Matysiak

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 2, 62-065 Grodzisk Wielkopolski; tel.: 61 44 45 401,
2) w Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego wyznaczony został
Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail:
iod@zst-grodzisk.pl,
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru na wolne stanowisko
urzędnicze Referenta:

 • na podstawie art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 roku – w zakresie o którym mowa w art.221 Kodeksu pracy,
 • w pozostałym zakresie – na podstawie art.6 ust.1 lit.a ww. rozporządzenia,
  4) dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 4 miesiące od zakończenia naboru,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
  sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub
  ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
  7) podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże
  niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,
  8) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie
  przepisów prawa,
  9) dane osobowe nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym
  profilowaniu.  Dyrektor Szkoły
  /-/ mgr inż. Anna Matysiak