Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -„Granty PPGR”- Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina

PROGRAM WSPARCIA DLA DZIECI Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI ROLNEJ.

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR, z którego skorzystać mogą gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.
W programie „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” będą mogli również wziąć udział mieszkańcy gminy Grodzisk Wielkopolski.

Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ma zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz
usług zapewniających dostęp do Internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PPGR.
Do kogo skierowany jest program?
Program skierowany jest do dzieci uczących się oraz uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność i którzy zamieszkują na terenach, w których funkcjonowały PPGR-y.
Co zrobić, aby wziąć udział w programie?
Warunkiem udziału w programie jest:

 1. złożenie oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w miejscowości, w której
  funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PPGR), w której
  pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie
  prawni lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność. Te dokumenty będą
  podstawą do złożenia wniosku przez gminę (formularz oświadczeń stanowi załącznik do niniejszej
  informacji),
 2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na druku stanowiącym załącznik do
  niniejszej informacji,
 3. przedłożenie dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, które należy dołączyć do
  oświadczenia, w przypadku ich posiadania (w przypadku braku posiadania takich dokumentów,
  wystarczające będzie złożenie samego oświadczenia o którym mowa wyżej).
  Oprócz wymienionych wyżej dokumentów należy złożyć wniosek o udział w projekcie grantowym ze
  wskazaniem rodzaju sprzętu komputerowego jaki ma zostać zakupiony w ramach projektu. Formularz
  wniosku u udział w projekcie stanowi załącznik do niniejszej informacji.
  Gdzie i do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?
  Wszystkie niezbędne oświadczenia należy złożyć niezwłocznie do 28 października 2021r. do godz. 15.30, w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski. Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa i podpisaniu umowy o powierzeniu grantu, Gmina Grodzisk Wielkopolski dokona zakupu sprzętu komputerowego  i przekaże go osobom, których wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną dokumentacją projektową, link:
Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Centrum Projektów
Polska Cyfrowa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)
Więcej informacji udziela pracownik

Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wielkopolskim – Pani Julita Pierzyńska pod nr tel. 61 22 71 296.

Druki do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony poniżej: