Konkurs twórczego pisania Autor nieznany

REGULAMIN

§ 1 Organizator

 1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim (ul. Żwirki i Wigury 2, 62-065 Grodzisk Wielkopolski)
 2. Koordynatorem Konkursu jest Monika Klapa-Grześkowiak (adres mailowy: m.klapa-grzeskowiak@zst-grodzisk.pl)

§ 2 Cele konkursu

 1. Cele Konkursu to:
  – rozwijanie umiejętności  twórczego pisania,
  – rozbudzanie wyobraźni i myślenia kreatywnego,
  – kształtowanie myślenia krytycznego,
  – rozwijanie świadomości językowo-stylistycznej,
  – kształtowanie umiejętności  prowadzenia dyskusji, prezentowania własnych spostrzeżeń oraz argumentowania.

§ 3 Czas i miejsce

 1. Czas trwania Konkursu: marzec 2022 – maj 2022.
 2. Spotkania (jedno w każdym miesiącu) będą odbywać się online (Google Meet).

§ 4 Uczestnicy

 1. Uczestnikami Konkursu będą uczniowie, którzy wyrażą zgłoszą chęć wzięcia udziału
   w przedsięwzięciu. Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem m.klapa-grzeskowiak@zst-grodzisk.pl do 2 marca 2022.

§ 5 Zasady i przebieg Konkursu

 1. Uczestnicy Konkursu wybierają pseudonim, którym posługują się do końca maja. Nie zdradzają swojej tożsamości.
 2. Raz w miesiącu uczniowie tworzą pracę na wskazany temat (Organizator nie narzuca formy- głównym założeniem jest pełna swoboda; temat zostaje wybrany spośród dwóch propozycji drogą demokratycznego głosowania).
 3. Wymagania  dotyczące tekstu: 3-4 strony, czcionka Times New Roman rozmiar 12 (plik MS Word lub PDF).
 4. Prace należy wysłać na adres m.klapa-grzeskowiak@zst-grodzisk.pl (termin każdorazowo jest podawany podczas spotkań w Google Meet).
 5. Koordynator Konkursu publikuje  anonimowe (podpisane tylko pseudonimem) teksty w strumieniu utworzonego wcześniej Classroomu.
 6. Organizator  zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu  uczestników, którzy nadesłali prace zawierające:
  1. treści obraźliwe,
  2. nawoływanie do przemocy lub nietolerancji,
  3.  treści naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie.
 7. Zadaniem uczestników jest rzetelne zapoznanie się z każdą pracą (Organizator sugeruje tworzenie notatek).
 8. Podczas spotkań online (termin jest każdorazowo ustalany po konsultacji z uczniami) teksty są omawiane. Dzięki anonimowości uczestnicy mogą swobodnie i szczerze wyrażać swoją opinię.
 9.  Jeżeli uczeń nie może uczestniczyć w spotkaniu online, zgłasza swoją nieobecność koordynatorowi Konkursu i wskazuje autora, któremu w danym miesiącu przyznaje punkt (mailowo: na adres m.klapa-grzeskowiak@zst-grodzisk.pl).
 10. Komisję konkursową stanowią wszyscy uczestnicy. W każdym miesiącu drogą głosowania wyłaniani są najlepsi autorzy. Członek komisji (=uczestnik) ma niezbywalne prawo wskazania pracy, którą uznaje za najlepszą.
 11. Zasady punktowania (miesięcznego): 3 punkty – pierwsze miejsce, 2 punkty – drugie miejsce, 1 punkt – trzecie miejsce.
 12. W maju punkty zostaną zsumowane, a Konkurs rozstrzygnięty.
 13. Organizator zapewnia nagrodę dla zwycięzcy Konkursu.

§ 6   Dane osobowe

 1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”)
  na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na zasadach opisanych w Regulaminie, w szczególności wyłonienia zwycięzcy, wydania nagród oraz publikacji prac.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższych celach jest Organizator.

§ 7 Warunki niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie

 1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przekazania Organizatorowi:
  1. oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o akceptacji Regulaminu
  2. zgody rodziców/opiekunów na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Uczniowie pełnoletni podpisują wskazane wyżej dokumenty we własnym imieniu.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin zostanie opublikowany w strumieniu aplikacji Google Classroom i będzie dostępny we wskazanym miejscu do końca trwania Konkursu.