Informacje organizacyjne 2021

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa – bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Osoba, która przechorowała COVID-19 nie wcześniej niż 6 miesięcy przed egzaminem (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki i od ostatniego szczepienia minęło min. 14 dni), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 3. Harmonogram egzaminów wraz z listami zdających dostępny jest na stronie szkoły. 
 4. Uczniowie podczas czynności organizacyjnych: wpuszczania zdających na salę, rozdawania arkuszy, wyjść do toalety, zbierania arkuszy itp. muszą mieć zakryte usta i nos.
 5. Przed wejściem do szkoły i na salę egzaminacyjną trzeba zdezynfekować ręce.
 6. Listę obecności zdający podpisuje własnym długopisem
 7. Proszę nie przynosić do szkoły telefonów komórkowych, maskotek, torebek itp. Rzeczy osobiste wniesione do szkoły zostaną zapakowane do worków foliowych i zdeponowane w sekretariacie szkoły. Zdający oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy muszą zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa). Za pozostawione w tych salach rzeczy szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Zdający przynosi własne pomoce konieczne na egzaminie z danego przedmiotu oraz (opcjonalnie) małą butelkę wody niegazowanej. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  – podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  – wychodzi do toalety
  – kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 11. Ponieważ sala egzaminacyjna musi być wietrzona co godzinę w czasie trwania egzaminu, proszę się odpowiednio ubrać, zwłaszcza w przypadku niesprzyjającej pogody.
 12. Zarówno przed egzaminem jak i po jego zakończeniu należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 
 13. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.