Informacje organizacyjne – egzamin zawodowy 2021

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa – bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 
 3. Harmonogram egzaminów znajduje się na stronie internetowej szkoły.
 4. Na wszystkie egzaminy zdający wchodzą głównym wejściem do szkoły. Wejście będzie otwarte na 45 minut przed każdym egzaminem.
 5. Przed wejściem do szkoły i na salę egzaminacyjną trzeba zdezynfekować ręce.
 6. Listę obecności zdający podpisuje własnym długopisem
 7. Na egzaminie numery miejsc/stanowisk egzaminacyjnych są losowane przez przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka zespołu nadzorującego w obecności zdających.
 8. Proszę nie przynosić do szkoły telefonów komórkowych, maskotek, torebek itp. Rzeczy osobiste wniesione do szkoły zostaną zapakowane do worków foliowych i zdeponowane w sekretariacie szkoły. Depozyt będzie otwarty na 45 minut przed egzaminem oraz pół godziny po nim przez 15 minut. Zdający oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy muszą zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa). Za pozostawione w rzeczy szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 
 9. Szatnia na okrycia wierzchnie będzie na korytarzu – niestrzeżona. 
 10. Zdający przynosi własne pomoce konieczne na egzaminie oraz (opcjonalnie) małą butelkę wody niegazowanej. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 11. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia. Zostanie  wyznaczone miejsce. Sklepik szkolny będzie zamknięty.
 12. Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 13. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej/stanowisku egzaminacyjnym. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej/na stanowisku egzaminacyjnym (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel/egzaminator, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  • podchodzi do niego egzaminator w celu bezpośredniej obserwacji, oceniania rezultatów lub rezultatów pośrednich w części praktycznej (EZ) i (EPKwZ).
  • wychodzi do toalety
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym/ kończy zadanie egzaminacyjne i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 14. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona odpowiednio wcześnie dyrektorowi szkoły wraz z odpowiednim zaświadczeniem lekarskim.
 15. Ponieważ sala egzaminacyjna musi być wietrzona, proszę się odpowiednio ubrać, zwłaszcza w przypadku niesprzyjającej pogody.
 16. Zarówno przed egzaminem jak i po jego zakończeniu należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 
 17. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną/stanowisko egzaminacyjne (jeżeli zakończył pracę z arkuszem/wykonał zadanie) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający ukończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.