Harmonogram egzaminu maturalnego oraz szczegóły organizacyjne

Harmonogram egzaminu maturalnego

Szczegóły organizacyjne

MATURA 2020

Informacje organizacyjne:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa – bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 
 3. Egzaminy maturalne będą pisane w GHS. Wyjątek mogą stanowić egzaminy o małej liczbie zdających. Zaktualizowany harmonogram egzaminów wraz z listami zdających przypisanych do poszczególnych wejść na salę egzaminacyjną zostanie udostępniony na stronie www szkoły. 
 4. W GHS piszą tylko absolwenci naszej Szkoły. 
 5. Zwiększamy liczbę wejść na salę egzaminacyjną – uczniowie będą wchodzić również od strony trybun (wejście B) oraz z tyłu hali sportowej (wejście C przez parking szkolny – brama będzie otwarta).
 6. Uczniowie podczas czynności organizacyjnych: wpuszczania zdających na salę, rozdawania arkuszy, wyjść do toalety, zbierania arkuszy itp. muszą mieć zakryte usta i nos.
 7. Przed wejściem do szkoły i na salę egzaminacyjną trzeba zdezynfekować ręce.
 8. Listę obecności zdający podpisuje własnym długopisem
 9. Proszę nie przynosić do szkoły telefonów komórkowych, maskotek, torebek itp. Rzeczy osobiste wniesione do szkoły zostaną zapakowane do worków foliowych i zdeponowane w siłowni w hali. Depozyt będzie otwarty od 7.30 do 8.40 i później od 10.30. Zdający oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy muszą zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa). Za pozostawione w tych salach rzeczy szkoła nie ponosi odpowiedzialności. Nie będzie możliwości zostawienia żadnych rzeczy osobistych w sekretariacie!!! Nie ma możliwości wejścia na teren szkoły, nie dotyczy to uczniów którzy zdają dwa egzaminy tego samego dnia!!
 10. Po zakończeniu egzaminu zdający wychodzą na korytarz hali od strony szatni. Zdający mający depozyt idą do depozytu i wychodzą poza teren hali wyjściem C. Pozostali zdający wychodzą wyjściem A. Nie wolno gromadzić się na terenie hali ani przed nią.
 11. Zdający przynosi własne pomoce konieczne na egzaminie z danego przedmiotu oraz (opcjonalnie) małą butelkę wody niegazowanej. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 12. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia. Będzie otwarta świetlica szkolna. Sklepik szkolny będzie zamknięty.
 13. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 14. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  b) wychodzi do toalety
  c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 15. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r. wraz z odpowiednim zaświadczeniem lekarskim.
 16. Możliwe jest korzystanie przez różnych zdających z jednego, zapewnionego przez szkołę, słownika, ale zdający przed skorzystaniem z niego musi zdezynfekować ręce.
 17. Ponieważ sala egzaminacyjna musi być wietrzona co godzinę w czasie trwania egzaminu, proszę się odpowiednio ubrać, zwłaszcza w przypadku niesprzyjającej pogody.
 18. Zarówno przed egzaminem jak i po jego zakończeniu należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 
 19. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 
 20. W przypadku EM z informatyki, w przeddzień egzaminu zdający sprawdza, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Harmonogram sprawdzania zostanie przekazany zdającym najpóźniej tydzień przed egzaminem. Przynieś maseczkę i rękawiczki!