Grodziska akademia zawodowców

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim otrzymał dofinansowanie na realizację projektu ,,Grodziska akademia zawodowców”. Projekt realizowany jest w okresie od 04.05.2020 r. do 31.03.2022 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży. 
Wsparciem zostaną objęci uczniowie kształcący się w zawodach: fryzjer, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, kucharz, cukiernik, technik logistyk, technik ekonomista. Prowadzone będą staże, doradztwo edukacyjno-zawodowe, kursy i szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje i kwalifikacje uczniów wśród których są: kurs wizażu, kurs grafiki komputerowej, kurs dekorowania tortów/wyrobów cukierniczych, kurs operatorów wózków widłowych, kurs stylizacji paznokci. W projekcie przewidziano także działania umożliwiające nabycie dodatkowych kompetencji nauczycielom z zakresu grafiki komputerowej.

Jednym z celów projektu jest poprawa warunków dydaktycznych w szkole – w ramach projektu doposażona zostanie pracownia grafiki i poligrafii cyfrowej, dzięki czemu możliwe będzie stworzenie warunków kształcenia zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli, co z pewnością pozwoli absolwentom szkoły na zwiększenie szans na zatrudnienie  na lokalnym rynku pracy po ukończeniu szkoły. 

Całkowita wartość projektu to 338 739,16 zł. Wartość uzyskanego dofinansowania to 304 346,83 zł