Formuła 2012 – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – kwalifikacje jednoliterowe

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODZIE

Czym jest egzamin zawodowy?

Od 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym. W zawodach przedstawionych w nowej klasyfikacji wyodrębniono kwalifikacje. Przez kwalifikację w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym. Rolę instytucji zewnętrznych pełnią: Centralna Komisja Egzaminacyjna i osiem okręgowych komisji egzaminacyjnych. Egzaminy oceniać będą zewnętrzni egzaminatorzy.

Dla kogo przeprowadzany jest egzamin zawodowy?

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla:

 • uczniów branżowych szkół I stopnia i techników oraz słuchaczy szkół policealnych,
 • absolwentów branżowych szkół I stopnia, techników i szkół policealnych,
 • osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
 • osób spełniających warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów  eksternistycznych.

Termin złożenia deklaracji

Deklarację należy złożyć nie później niż na 4 miesiące przed ogłoszoną przez dyrektora OKE datą rozpoczęcia egzaminu zawodowego. Wraz z deklaracją należy również dostarczyć ewentualne zaświadczenie o dysleksji rozwojowej lub o chorobie lub niepełnosprawności, uprawniającej do szczególnych warunków przeprowadzania egzaminu. 

Struktura egzaminu zawodowego

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego. Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych. Zdający może korzystać z kalkulatora prostego.

Zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego

Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym obszarem kształcenia zawodowego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego. Zwolnienie laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej z części pisemnej jest równoznaczne z uzyskaniem z części pisemnej egzaminu najwyższego wyniku, czyli 100%. Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych do publicznej wiadomości podaje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Część praktyczna polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja. Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż  240 minut. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej kwalifikacji określony jest w module 3. informatora.

Podstawa uznania egzaminu za zdany

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

 1. z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli Zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego),
 2. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Dokumenty potwierdzające zdanie egzaminu

W przypadku, gdy Zdający zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający uzyskany tytuł zawodowy. Dyplom wydaje okręgowa komisja egzaminacyjna.

Ponowne przystąpienie do egzaminu

Osoby, które

 • nie zdały jednej lub obu części egzaminu,
 • nie przystąpiły do egzaminu w wyznaczonym terminie,
 • przerwały egzamin,

mogą ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej części, z tym że:

 • uczniowie (słuchacze) przystępują do egzaminu w kolejnych terminach w trakcie nauki oraz dwukrotnie po zakończeniu nauki na zasadach określonych dla absolwentów; przystąpienie po raz trzeci lub kolejny po zakończeniu nauki odbywa się na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego i wnosi się opłatę za ten egzamin.
 • osoby, które rozpoczęły zdawanie egzaminu zawodowego po zakończeniu nauki (absolwenci) lub po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego oraz osoby, które przystąpiły do egzaminu na podstawie świadectw szkolnych uzyskanych za granicą, po dwukrotnym niezdaniu tego egzaminu lub jego części zdają egzamin zawodowy lub jego część na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego.

Po upływie 5 lat licząc od dnia, w którym uczeń po raz pierwszy przystąpił do egzaminu i nie zdał części pisemnej lub praktycznej, bądź mógł przystąpić po raz pierwszy do egzaminu, przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie.

Przydatne linki

http://www.oke.poznan.pl/cms,2116,_nowy_egzamin_zawodowy.htm

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM I FORMA EGZAMINÓW

SESJA CZERWIEC – LIPIEC 2020 WYNIKI 31.08.2020 R.

Kwalifikacja
i zawód
Część pisemna Część praktyczna
A.27. technik organizacji reklamy kl. IV 23.06.2020 godz. 12.00 25.06.2020 dokumentacja z komputerem (180 min)
A.32. technik logistyk kl. IV 23.06.2020 godz. 14.00 22.06.2020 godz. 13.00 dokumentacja (120 min)
A.36. technik ekonomista kl. IV 23.06.2020 godz. 12.00 26.06.2019 dokumentacja z komputerem (180 min)
A.55. technik cyfrowych procesów graficznych kl. IV 23.06.2020 godz. 14.00 27.06.2020 wykonanie (120 min)
B.30. technik budownictwa kl. IV 23.06.2020 godz. 14.00 27.06.2020 dokumentacja z komputerem (180 min)
E.14. technik informatyk kl. IV 23.06.2020 godz. 14.00 24.06.2020 dokumentacja z komputerem (150 min)
E.19. technik mechatronik kl. IV 23.06.2020 godz. 14.00 24-26.06.2020 dokumentacja z komputerem (180 min)
M.44. technik mechanik kl. IV 23.06.2020 godz. 12.00 25.06.2020 dokumentacja z komputerem (120 min)
R.16. technik rolnik kl. IV 23.06.2020 godz. 12.00 22.06.2020 godz. 13.00 dokumentacja (180 min)
T.15. technik żywienia i usług gastronomicznych kl. IV 23.06.2020 godz. 12.00 22.06.2020 godz. 13.00 dokumentacja (150 min)