Egzamin maturalny w roku szkolnym 2022/2023

EGZAMIN MATURALNY W FORMULE 2015 ZDAJĄ:

 1. uczniowie 4-letniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2022/2023
 2. wszyscy absolwenci liceów ogólnokształcących, techników, szkół artystycznych oraz branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2021/2022 włącznie
 3. absolwenci liceów profilowanych oraz techników uzupełniających dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie
 4. absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości
 5. absolwenci uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
 6. osoby, które uzyskały lub uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych
 7. osoby, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz kolejny.

DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ?

W 2023 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 1. dwóch egzaminów w części ustnej, tj.
  • egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)
  • egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)
 2. oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.
  • egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
  • egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
  • egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
  • egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN MATURALNY I OTRZYMAĆ ŚWIADECTWO?

Aby otrzymać świadectwo w 2023 r., należy:‎

 1. przystąpić do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, tj. języka polskiego i języka obcego, oraz w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
 2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz
 3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

W 2023 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w pkt 3., nie musi przystąpić absolwent:

 1. 4-letniego technikum (z lat 2006-2023) albo
 2. branżowej szkoły II stopnia (z roku 2022 albo 2023), który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum,

jeżeli posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika.

CZY WYBÓR PRZEDMIOTÓW NA EGZAMINIE MATURALNYM ZALEŻY OD TEGO, JAKICH PRZEDMIOTÓW UCZEŃ UCZYŁ SIĘ W SZKOLE?

Nie. Każdy zdający może przystąpić do egzaminu z dowolnie wybranego przedmiotu.

JAKĄ FORMĘ BĘDZIE MIAŁA CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO, JĘZYKA MNIEJSZOŚCI ‎NARODOWEJ, JĘZYKA MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ, JĘZYKA REGIONALNEGO I JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO?‎

Część ustna egzaminu z języka polskiego będzie sprawdzała umiejętność ‎tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.‎

Maturzysta będzie losował – nieznane mu wcześniej – zadanie egzaminacyjne ‎zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu ‎wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.‎

Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut), a następnie uczestniczenie w związanej z tą ‎wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut). Przykładowe zadania wraz z przykładowymi realizacjami można znaleźć w Informatorze o egzaminie ‎maturalnym z języka polskiego (str. 23–42).
Przykładowe zadania, filmy i informacje o części ustnej egzaminu z języka polskiego są dostępne tutaj.

Podczas części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (egzamin bez określania poziomu) maturzysta będzie losował zestaw egzaminacyjny, zawierający – nieznane mu wcześniej – zadania egzaminacyjne. Po wylosowaniu zestawu zdający, aby oswoić się z sytuacją egzaminacyjną, weźmie udział w rozmowie wstępnej, a potem przystąpi do egzaminu. Egzamin trwa około 15 minut i ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, w obecności drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie.

Nie przewidziano dodatkowego czasu na zapoznanie się z treścią całego zestawu przed odpowiedzią.

Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech zadań.
Zadanie 1. polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role.
W zadaniu 2. zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie i odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego.
Zadanie 3.  – to wypowiedź zdającego na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Przykładowe zadania można znaleźć w Informatorach o egzaminie ‎maturalnym z poszczególnych języków obcych nowożytnych, które są dostępne tutaj.

JAKIE MATERIAŁY O EGZAMINIE W FORMULE 2015 SĄ DOSTĘPNE?

 • Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 z poszczególnych ‎przedmiotów, wraz z Aneksami obowiązującymi w roku 2023 i 2024.
  Zawierają opis egzaminu, przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, natomiast Aneksy zawierają informację o treści Informatorów nieobowiązującej na egzaminach w 2023 r. i 2024 r.
 • Zbiory zadań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów (w przypadku języków obcych – również nagrania).
 • Przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów, w tym arkusze egzaminów próbnych z lat ubiegłych (w przypadku języków ‎obcych – również nagrania).
  Zawierają przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz omówieniem. Dostępne są zestawy ‎standardowe oraz dostosowane (dla zdających z niepełnosprawnościami).

Przygotowano na podstawie informacji ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Więcej informacji o egzaminie maturalnym można znaleźć na stronie https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2015//