Egzamin czeladniczy

Zgodnie z § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r., poz.2010): młodociany pracownik zatrudniony u pracodawcy będącego rzemieślnikiem zdaje egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z przepisami w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. 

Zgodnie z art. 44q. Ustawy o systemie oświaty, uczeń ukończy szkołę branżową jeżeli: w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne oraz przystąpił do egzaminu czeladniczego

Egzaminy czeladnicze odbędą się w terminie od 10 marca do 15 czerwca 2023 roku. 

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego.

 1. Złożenie do 1 marca 2023 r. wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego (nowy wzór na stronie https://www.irpoznan.com.pl/ ).
 2. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny).
 3. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego. Koszty egzaminu w pierwszym wyznaczonym terminie pokrywa pracodawca.
 4. Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich kandydatów do egzaminów. 
 5. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 6. W przypadku nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest złożenie kopii dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dopuszczenia do egzaminu, oraz przedstawienie oryginałów tych dokumentów w celu uwierzytelnienia ich kopii przez WIR w Poznaniu lub cech, jeżeli dokumenty składane są w siedzibie cechu. 

Uwaga!

Laureaci sześciu pierwszych miejsc olimpiad i turniejów o zasięgu ogólnopolskim, obejmujących problematykę danego zawodu, organizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także konkursów zawodowych organizowanych przez stowarzyszenia zawodowe, samorządy gospodarcze i inne organizacje gospodarcze mogą być zwolnieni ze zdawania jednego z etapów egzaminu czeladniczego (pod warunkiem, iż regulamin konkursu zawodowego został zatwierdzony przez Związek Rzemiosła Polskiego).

Osoby zainteresowane w/w zwolnieniem zobowiązane są w dniu składania kompletu dokumentów do egzaminu czeladniczego dołączyć dyplom bądź zaświadczenie potwierdzające zajęcie miejsc od 1 do 6 w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju.

Szczegółowe informacje na temat egzaminu czeladniczego znajdują się na stronie Internetowej Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu https://www.irpoznan.com.pl/ w zakładce egzamin. W tej zakładce znajdują się min. pytania egzaminacyjne do etapu praktycznego i teoretycznego egzaminu czeladniczego. Dostępna jest również wersja demonstracyjna części pisemnej egzaminu teoretycznego. 

Przebieg egzaminu

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego

Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych. 

Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej. Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.
Etap teoretyczny egzaminu odbywa się w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu.
Etap teoretyczny rozpoczyna się od części pisemnej, która polega na rozwiązaniu testu wyboru. Kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • rachunkowość zawodowa,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej
  i zarządzania przedsiębiorstwem.

Zdający otrzymuje zestaw pytań egzaminacyjnych posiadający określony numer. Na każdy wyżej wymieniony temat udziela odpowiedzi na 7 pytań. Każde pytanie zawiera 3 propozycje odpowiedzi, z  których tylko jedna jest prawidłowa. Aby zaliczyć daną część należy udzielić poprawnej odpowiedzi na 4 pytania. Warunkiem zdania etapu pisemnego egzaminu jest uzyskanie ocen pozytywnych z co najmniej 6 części. Po wystawieniu ocen z części pisemnej egzaminu rozpoczyna się część ustna, która polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • technologia,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo.

Zdający losuje zestaw pytań, następnie przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi przez około 10 minut i po zaproszeniu przez zespół egzaminacyjny przystępuje do udzielenia odpowiedzi. Odpowiedziom tym przysłuchuje się cały zespół egzaminacyjny, który wspólnie ustala oceny za odpowiedzi na poszczególne pytania. Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut. Każdy zestaw pytań ustnych składa się z  3 oddzielnych zestawów obejmujących po 3 pytania z każdego tematu. Uczeń zda część ustną jeżeli uzyska pozytywną ocenę z każdego tematu.