Deklaracje na egzamin maturalny 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 deklaracje na egzamin maturalny można składać na dwa sposoby:

– w wersji elektronicznej (preferowany sposób składania deklaracji)
https://ziu.gov.pl/login,

– w wersji papierowej.

Deklarację należy złożyć tylko w jednej wersji. W przypadku złożenia deklaracji w obu postaciach za wiążącą będzie uznawana deklaracja złożona jako pierwsza.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI (niezależnie od jej formy): 02.10.2023 r.

A) Składanie deklaracji w wersji elektronicznej.

Dane do logowania się do systemu zostaną przekazane przez wychowawców klas. Dane te będą umożliwiały złożenie deklaracji oraz odczytanie wyników egzaminu maturalnego. Do systemu można logować się także poprzez profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Osoby posiadające orzeczenie/opinię/zaświadczenie lekarskie uprawniające do dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego są zobowiązane przygotować wyraźny skan dokumentu i załączyć do jako załącznik do deklaracji.

Wszystkie e-deklaracje wypełnione przez zdających będą miały początkowo status „Złożona”. Deklaracje ze statusem „Złożona” można samodzielnie edytować w systemie. Po przyjęciu e-deklaracji przez dyrektora szkoły, deklaracja zmieni status na „Przyjęta”. Deklaracje ze statusem „Przyjęta” może edytować tylko dyrektor szkoły.

B) Składanie deklaracji w wersji papierowej.

Link do pobrania deklaracji: https://www.oke.poznan.pl/files/cms/783/m_1a_deklaracja_a.pdf

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do p. Joanny Kokocińskiej.